Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
21
Jabra JX10 Bluetooth headset
for headsettet, så du ikke distraheres, for på den måde at undgå
ulykke eller personskade.
3. Opbevar headsettet uden for børns rækkevidde
De plastikposer og indpakningsdele, produktet er emballeret i,
er ikke legetøj for børn. Selve poserne og de mange små dele, de
indeholder, kan forårsage kvælning, hvis de sluges. Du må aldrig
selv forsøge at demontere produktet. De indvendige komponen-
ter må ikke udskiftes eller repareres af brugeren.
Produktet må kun åbnes af en autoriseret forhandler eller et
servicecenter. Hvis produktet af en eller anden grund kræver
udskiftning, herunder på grund af naturligt slid eller beskadigelse,
bedes du kontakte forhandleren.
Undgå at udsætte produktet for regn eller andre væsker.
Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser
og love.
www.gnnetcom.com/weee
4. ACA TS028 - Antændelse af brændbare atmosfærer
Headsettet må ikke anvendes i miljøer, hvor der er fare for antæn-
delse af brændbare gasser.
11 GARANTI
Begrænset toårs- (2-års-) garanti
I henhold til nedennævnte betingelser i denne begrænsede
garanti, garanterer GN Netcom A/S, at produktet er fri for fejl i ma-
terialer og forarbejdning i en periode på to (2) år fra købstidspunk-
tet (“Garantiperiode”). GN sørger for reparation eller udskiftning
(efter GN’s eget skøn) af produktet eller fejlbehæftede dele
under garantiperioden (“Garantiser-vice”). Hvis reparation eller
udskiftning ikke er mulig eller ikke kan udføres rettidigt, kan GN
vælge at refundere det beløb, der er betalt for det pågældende
produkt. Reparation eller udskiftning i henhold til betingelserne
i denne begrænsede garanti giver ikke ret til forlængelse eller
påbegyndelse af ny garantiperiode.
Krav i henhold til garanti
For at gøre brug af Garantiservicen bedes du kontakte den
GN-forhandler, som du har købt produktet af eller besøg www.
gnnetcom.com eller www.jabra.com for yderligere oplysninger
om kundesupport.