Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
138
Jabra JX10 Bluetooth headset
jasně uvedeno jméno a adresa prodejce, datum zakoupení a typ
produktu, které doloží, že produkt je stále v záruční době. Dále
připojte (c) svou zpáteční adresu, (d) telefon, na němž jste během
dne k zastižení, a (e) důvod vrácení.
Společnost GN/Jabra usiluje o co nejmenší zatížení životního
prostředí. Proto produkt může sestávat z recyklovaného vybavení,
jehož součástí mohou být již použité komponenty, z nichž některé
mohly být přepracovány. Veškeré použité komponenty splňují
vysoké standardy jakosti společnosti GN/Jabra a odpovídají
požadavkům společnosti GN na výkon a spolehlivost jejích
produktů. Vyměněné součásti nebo komponenty se stávají ma-
jetkem společnosti GN.
Omezení záruky
Tato záruka je platná pouze pro původního kupujícího, a pokud
bude produkt prodán nebo jinak převeden další straně, automat-
icky pozbývá platnosti ještě před vypršením. Záruka poskytovaná
společností GN v tomto prohlášení se vztahuje pouze na produkty
zakoupené za účelem používání, nikoli za účelem dalšího prodeje.
Nevztahuje se na produkty zakoupené v otevřeném balení, které
jsou prodávány „tak, jak jsou“ a bez jakékoli záruky.
Ze záruky jsou výslovně vyňaty spotřební komponenty
s omezenou životností, které podléhají běžnému opotřebení, jako
jsou například ochrany mikrofonu proti větru, podušky pro uši,
modulové konektory, zakončení pro uši, dekorativní povrchová
úprava, baterie a další příslušenství.
Pokud byl z produktu odstraněn štítek se sériovým číslem
připevněný v závodě, štítek s kódem data nebo štítek produktu
nebo pokud byly tyto štítky změněny, pozbývá záruka platnosti.
Tato záruka se nevztahuje na kosmetická poškození nebo
poškození v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení,
nedbalosti, živelních pohrom, nehod, demontáže nebo úprav
produktu či kterékoli jeho součásti. Tato záruka se nevztahuje na
poškození v důsledku nesprávného používání, údržby či instalace
nebo pokusů o opravu kýmkoli jiným než společností GN nebo
prodejcem společnosti GN, který je touto společností oprávněn
provádět záruční práce. Jakékoli neoprávněné opravy budou mít
za následek propadnutí této záruky.
NÁHRADOU POSKYTNUTOU ZÁKAZNÍKOVI JE VÝLUČNĚ OPRAVA
NEBO VÝMĚNA PROVEDENÁ NA ZÁKLADĚ TÉTO ZÁRUKY.
SPOLEČNOST GN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ