Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
182
Jabra JX10 Bluetooth headset
1. Ładowanie zestawu słuchawkowego
Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra SP5050 upewnij
się, że był ładowany przez 2 godziny. Korzystaj tylko z ładowarek
dostarczonych z zestawem — nie używaj ładowarek do innych
urządzeń, ponieważ mogą uszkodzić zestaw słuchawkowy Jabra
SP5050.
Podłącz zestaw słuchawkowy w sposób przedstawiony na
rys. 2. Jeżeli dioda LED w ładowarce samochodowej będzie
świecić światłem ciągłym na czerwono, oznacza to, że zestaw
słuchawkowy jest ładowany. Gdy dioda LED zmieni kolor na zielo-
ny, oznacza to, że zestaw słuchawkowy został w pełni naładowany.
2. Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego
Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk odbierania/
kończenia połączenia (patrz rys. 1).
Zaświeci się wskaźnik włączenia zasilania. Wskaźnik stanu łączenia
będzie migał dwukrotnie co 2 sekundy aż do uzyskania połączenia
słuchawki SP5050 z telefonem komórkowym. Następnie wskaźnik
będzie świecił się stale na niebiesko.
Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciskaj przycisk odbiera-
nia/kończenia połączenia aż do pojawienia się serii błysków
wskaźnika.
Dzięki funkcji automatycznego wyłączania, zestaw słuchawkowy
wyłączy się sam po 15 minutach od utraty połączenia z telefonem
komórkowym. Nie ma więc znaczenia, czy słuchawka SP5050
zostanie wyłączona po wyjściu z samochodu. Czynność ta zosta-
nie wykonana automatycznie.
3. Łączenie zestawu z telefonem
Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra SP5050 należy
połączyć go z telefonem komórkowym.
1. Dzięki funkcji automatycznego łączenia zestaw słuchawkowy
automatycznie wejdzie w tryb łączenia po pierwszym
włączeniu.
2. Ustaw telefon komórkowy tak, aby wykrył zestaw słuchawkowy
Jabra SP5050.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji telefonu.
Zazwyczaj wykonuje się to, przechodząc w telefonie do menu
ustawień, połączeń lub Bluetooth i wybierając opcję wyszukania
lub dodania urządzenia Bluetooth.* (Zobacz przedstawiony na rys.
3 przykład dla typowego telefonu komórkowego).