Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
125
Jabra JX10 Bluetooth headset
dig för produkter som inte täcks av garantin eller som inte kräver
någon garantireparation.
Följande uppgifter måste lämnas för att få Garantiservice: a)
produkten och b) inköpsbevis, som klart visar säljarens namn och
adress, inköpsdatum och typ av produkt, som visar att garantin
fortfarande gäller för denna produkt. Var vänlig att även inkludera
c) returadressen till dig, d) telefon dagtid och e) orsaken till
returen.
Som en del i GN/Jabras ansträngningar att minska miljöpåver-
kande avfall, bör du känna till att produkten kan bestå av repar-
erad utrustning som innehåller begagnade komponenter, av vilka
en del har återanvänts. De begagnade komponenterna uppfyller
samtliga GN/Jabras höga kvalitetskrav och GN:s specikationer på
produktprestanda och driftsäkerhet. Var vänlig beakta att utbytta
delar eller komponenter övergår i GN:s ägo.
Begränsningar i garantin
Denna garanti gäller bara för den ursprunglige köparen och
kommer automatiskt att upphöra att gälla före dess förfallodatum
om produkten säljs eller på annat sätt överförs till annan part.
Den garanti som ges av GN enligt detta meddelande gäller bara
för produkter som köpts för användning, inte för vidareförsäljn-
ing. Den gäller inte för ”open box”-köp, där försäljningen skett ”i
bentligt skick” och utan någon garanti.
Speciellt undantagna från garantin är förbrukningskomponenter
föremål för normal förslitning, vindskydd för mikrofoner, öronkud-
dar, modulpluggar, öronspetsar, dekorationer, batterier och andra
tillbehör.
Denna garanti gäller ej om den fabriksgjorda tryckningen av
serienummer, datumkod eller produktmärkning har ändrats eller
tagits bort från denna produkt.
Denna Garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som
beror på felaktig användning, vanvård, försumlighet, force ma-
jeure, olyckshändelse, demontering eller modiering av produk-
ten eller del i denna. Denna Garanti täcker inte skador som beror
på felaktig användning, underhåll eller installation, eller försök till
reparation av annan än GN eller en GN-säljare som är behörig att
utföra garantiarbete åt GN. Allt obehörigt arbete upphäver denna
garanti.
REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA
GOTTGÖRELSE SOM ERBJUDS KUNDEN. GN SKA INTE HÅLLAS